Avís Legal


Inmedia Solutions, a través d’aquesta web:

1- Busca proporcionar una informació actualitzada i de qualitat.

La informació que es difón a través d’aquesta web és la vigent en el moment de la publicació i s’actualitzarà amb la màxima celeritat possible.

L’actualització de la informació facilitada per tercers és responsabilitat de la persona o entitat proveïdora. Inmedia Solutions vetllarà perquè els proveïdors d’aquesta informació garanteixin l’actualització i el respecte segons la normativa vigent.

Es persegueix que la informació que es difon sigui completa, veraç, precisa, útil i accessible, i que compleixi els requisits de qualitat previstos per la legislació vigent.

2- Permet accedir amb independència de l’opció tecnològica dels usuaris, particularment mitjançant les tecnologies basades en estàndars oberts.

3- Garantitza la seguretat i la protecció de les dades personals.

4- Segueix una politica de galetes respectuosa amb la privacitat.

5- Permet i fomenta la reutilització de la informació difosa, amb els límits que aquest avís legal preveu que la legislació vigent imposa.

Inmedia Solutions permet reutilitzar totes les dades i informacions difoses per mitjà d’aquest web, sempre que no s’indiqui el contrari, amb les següents condicions:

  • No alterar el contingut de la informació.
  • No desnaturalitzar el sentit de la informació.
  • Mencionar la font de la informació.
  • Indicar la data de l’última actualització de la informació.
  • No donar a entendre que l’empresa Inmedia Solutions patrocina o recolza l’activitat en la que es reutilitza la informació.

En tots els casos, la possibilitat de reutilitzar informació queda limitada per la necessària protecció d’altres drets, béns o interessos d’acord amb el que la legislació vigent estableix. En particular, qualsevol acte de reutilització de la informació continguda en aquest web ha de garantir la protecció del règim de propietat intel·lectual i industrial i del règim de protecció de les dades personals. En concret, la reutilització d’obres i prestacions protegides pel règim de propietat intel·lectual queda subjecta als termes de la llicència de propietat intel·lectual que s’hagi establert en cada cas. Queda prohibida la reutilització d’obres i prestacions de les quals s’hagi indicat la reserva dels drets de propietat intel·lectual

6- Potegeix la propietat intelectual industrial i fomenta les llicències obertes.

Inmedia Solutions és el titular dels drets de propietat intel·lectual de les obres i prestacions que integren aquest web, o bé té la cessió d’ús. Això inclou el disseny gràfic i el software d’aquest web, així com els textos, les imatges i els enregistraments que contenen. La reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquestes obres i prestacions més enllà de les activitats directament autoritzades per la llei de propietat intel·lectual, requereix l’autorització del titular.

Les marques, noms comercials i signes distintius que apareixen en aquest web poden estar protegits per règims de propietat industrial i pertanyen als titulars respectius. Queda prohibit l’ús que no tingui l’autorització del titular o que no estigui emparat per la llei.

Si qualsevol usuari/a considera que aquest web o el seu contingut suposa la infracció d’algun dret de propietat intel·lectual o industrial, ha de notificar-ho a l’Institut Infantesa indicant el seu nom, la titularitat de drets (aportant prova o l’acreditació corresponent) i l’objecte del dret suposadament infringit.

7- Està present en diferents xarxes socials i plataformes.

Inmedia Solutions és present en diferents xarxes socials i plataformes. Quan accedeix a qualsevol d’aquestes o altres xarxes ha de tenir en compte que les condicions d’ús aplicables són les que cada plataforma té establertes, les quals no estan determinades per l’Inmedia Solutions.

8- Se ajusta al marc legal vigent en matèria de responsabilitat pels continguts.

Inmedia Solutions assumeix, d’acord amb la legislació vigent, la responsabilitat pels continguts d’aquest web que hagin estat elaborats per la mateixa empresa. Quant als continguts subministrats per usuaris i tercers, són d’aplicació les exclusions de responsabilitat previstes als articles 13 a 17 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic. En particular, quant als continguts enllaçats, s’aplica l’exclusió de responsabilitat de l’article 17 de la llei esmentada..

Inmedia Solutions no respon del mal ús que els usuaris puguin fer dels continguts de web. Tampoc no es fa responsable de les dificultats d’accés que hi pugui haver per accedir al portal ni del mal funcionament del mateix que sigui atribuïble a causes alienes a l’empresa.